Den nuværende bestyrelse i SAF har valgt at kalde til generalforsamling 1. December kl. 15.00 – 17.00. Bestyrelsen vil stå klar med kaffe, æbleskiver, saftevand og pebernødder i den bedste julestil! Vi opfordre både nye og ældre studerende at stille op til bestyrelsesposter, så vi kan få en differentieret bestyrelse på tværs af årgangene.

Dagsordnen er følgende:

 1. Velkomst ved den nuværende bestyrelse
  1. Formalia vedrørende mødet
   1. Valg af stemmetællere
   2. Valg af dirigent
   3. Valg af referent
   4. Godkendelse af dagsorden
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Godkendelse af budget
  5. Behandling af indkomne forslag
   1. Forslag til vedtægtsændringer
  6. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
  1. Hvilken rolle kan bestyrelsesmedlemmer forventes at få
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. Formand
   2. Næstformand
   3. Kasserer
   4. Kommunikationsansvarlig
   5. 2-5 menige bestyrelsesmedlemmer
   6. Evt. 2 suppleanter
  3. Valg af revisor
 3. Forventninger til foråret
  1. Kommende arrangementer
  2. Forslag til arrangementer

 

Følgende ændringer i vedtægterne forslås:

 • 3 stk. 1 ændres til følgende: ”Enhver studerende ved Erhvervsøkonomi med tilvalg på AU, samt tilvalgsstuderende på erhvervsøkonomi betragtes som medlem.”
 • 3 stk. 2-4 slettes.
 • 4 stk. 2 ændres til følgende: ”Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i december måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden via SAF’s hjemmeside og facebookside.”
 • 4 stk. 4 punkt 11. ændres til følgende: “Valg af kasserer”
 • 8 stk. 1 ændres til: ”Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 2 medlemmer af forretningsudvalget.”

 

Nuværende vedtægter kan læses her: Vedtægter.

Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamling skal afholdes.

Med Venlig Hilsen

Den nuværende bestyrelse i SAF