Vedtægter

Vedtægter for Soc’ernes Aktivitetsforening

§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er SOC’ernes Aktivitetsforening, forkortet SAF.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Universitet, BSS, Institut for virksomhedsledelse og institut for økonomi.

§2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er: a. At øge studieengagementet blandt erhvervsøkonomistuderende med særligt fokus på studerende på deres første år af studiet. b. At styrke det sociale sammenhold på tværs af årgange for SOC’ere. c. At arrangere både sociale og faglige aktiviteter.

 

§3. Medlemskreds

Stk. 1. Enhver studerende ved Erhvervsøkonomi med tilvalg på AU, samt tilvalgsstuderende på Erhvervsøkonomi AU betragtes som medlem. Yderligere anses det at studerende på cand.merc. uddannelser på AU med en bachelor i Erhvervsøkonomi med tilvalg på AU betragtes som medlem.

 

§4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i december måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden via SAF’s hjemmeside og facebookside.

Stk. 3. Alle medlemmer af foreningen er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 4-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af en revisor
 12. Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamling skal afholdes. Der kan ikke træffes beslutninger under punkt 12.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 

§5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er tre uger.

 

§6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 5-8 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode, således at der hvert år vælges 6-9 medlemmer.

Stk. 2. Skulle et bestyrelsesmedlem melde sig ud før tid, er det bestyrelsens ansvar at finde en suppleant for vedkommende frem til næste generalforsamling.

Stk. 3. Foreningen har et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer, der har det overordnede ansvar for foreningens drift. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt på vegne af foreningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved dennes fravær er næstformandens.

Stk. 4. Bestyrelsen og forretningsudvalget leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger resterende poster. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 7. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden eller næstformanden. Mødet afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt. Ordstyrer samt referent vælges på mødet. Skriftlig angivelse af dagsorden skal forefindes inden mødet.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 80 % af bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 9. Minimum to årgange skal være repræsenteret i bestyrelsen.

 

§7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra den 1/11 til den 31/10.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for budget samt regnskab overfor generalforsamlingen.

Stk. 3. Foreningens regnskab og økonomi føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, SOC’ernes Aktivitetsforening, 17/01 – 2020